Będzie można uznać praktykę zawodową odbytą w innym państwie. Z tej możliwości skorzystają też radioelektronicy oraz operatorzy radiotelefoniści stacji lotniskowych. Zasady uznawania tej praktyki określa projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji. Ma on wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Wynika z niego, że postępowanie w sprawie uznania stażu prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Osoba ubiegająca się o jego zaliczenie będzie musiała złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym jego odbycie. Podanie powinno zawierać takie informacje jak: dane personalne, określenie posiadanego obywatelstwa, adres do korespondencji, informacje dotyczące miejsca, czasu trwania i zakresu praktyki zawodowej.
Reklama
Wniosek należy złożyć w języku polskim. Natomiast dokument potwierdzający staż powinien zostać przetłumaczony na język polski. Projekt wskazuje też, jaki wymiar praktyki jest potrzebny. Przykładowo w przypadku radioelektronika pierwszej klasy powinna ona trwać 12 miesięcy i polegać na wykonywaniu zadań na statkach morskich wykorzystujących urządzenia GMDSS. Dodatkowo powinien on odbyć trzymiesięczny staż w stacjach nadbrzeżnych. Natomiast operatorzy radiotelefoniści powinni zaliczyć 10-godzinną praktykę na pokładzie statku powietrznego lub w stacji lotniskowej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji