Szpital z założenia powinien udzielać świadczeń zdrowotnych w sposób ciągły. Jakakolwiek zaplanowana przerwa w jego funkcjonowaniu (np. związane z koniecznymi remontami) musi być poprzedzona uzyskaniem stosownej zgody. W przeciwnym razie szpital i jego kierownik naraża się na poważne sankcje.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) czasowe zaprzestanie działalności szpitala - całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych - wymaga zgody wojewody (art. 65a ust. 1). Zasada ta dotyczy zarówno szpitali publicznych (z pewnymi wyjątkami - art. 69), jak i niepublicznych.

Wniosek o udzielenie zgody składa kierownik szpitala podając w nim:

• przyczyny,

• proponowany okres zaprzestania działalności.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć pozytywne opinie:

• podmiotu, który utworzył szpital, np. w przypadku ZOZ będącego jednostką organizacyjną powiatu będzie to opinia rady powiatu wyrażona w uchwale,

• rady społecznej - tylko w przypadku szpitala będącego publicznym ZOZ.

Podmioty te zobowiązane są wydać opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika szpitala. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. W takim przypadku kierownik szpitala przedstawia wojewodzie pismo kierowane do podmiotu tworzącego o wydanie pozytywnej opinii wraz z dowodem jego doręczenia w określonym terminie.

Ustawa o ZOZ zastrzega, iż wojewoda winien wydać decyzję administracyjną o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wydania w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Co istotne, zgoda ta może być wydana na okres nieprzekraczający trzech miesięcy (art. 65a ust. 7).

Jeżeli decyzja wojewody byłaby dla szpitala niekorzystna, może być zaskarżona do organu wyższej instancji.

Niedochowanie tego trybu może się wiązać z poważnymi sankcjami. Jeżeli bowiem szpital wstrzyma działalność bez uzyskania zgody:

• wojewoda może nałożyć na jego kierownika (w drodze decyzji administracyjnej) karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia (art. 65b),

• organ prowadzący rejestr (wojewoda albo minister zdrowia) powinien wykreślić szpital z rejestru - w całości albo w części dotyczącej tej działalności (art. 15 ust. 5a).

Na decyzję w sprawie kary pieniężnej kierownikowi szpitala przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Natomiast od decyzji o wykreśleniu szpitala z rejestru może wnieść odwołanie do organu wyższej instancji. Nieco odmienne zasady dotyczą przypadku, gdy zaprzestanie działalności szpitala:

• jest spowodowane siłą wyższą, np. powódź, pożar,

• wynika z decyzji administracyjnej właściwego organu, np. inspektora sanitarnego.

Wówczas kierownik jedynie informuje wojewodę o czasowym zaprzestaniu działalności szpitala. Taką informację należy złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zaprzestanie tej działalności.

Opisane zasady nie mają zastosowania do ZOZ lecznictwa ambulatoryjnego (otwartego), np. przychodni.