O pracownikach zobowiązanych do udziału w szkoleniu decyduje ich pracodawca.
Niedawno uczestniczyłam w szkoleniu okresowym z zakresu bhp - pisze nasza czytelniczka. Jedna z koleżanek, która tego dnia wzięła urlop, też otrzymała zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Czy takie postępowanie firmy szkolącej jest uczciwe? - pyta. Zgodnie z par. 16 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wydaje jego organizator, potwierdzając w nim ukończenie tego szkolenia z wynikiem pozytywnym przez daną osobę. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
O skierowaniu zlecenia do określonego podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia szkolenia oraz o pracownikach zobowiązanych do udziału w nim decyduje ich pracodawca. Udzielając zatem urlopu na dzień przewidywanego szkolenia, pracodawca nie powinien umieszczać danej osoby na liście skierowanych na szkolenie. Przekazując organizatorowi szkolenia listę uczestników wraz z osobą, która nie będzie uczestniczyć w szkoleniu, pracodawca popełnia czyn określony w art. 272 kodeksu karnego, czyli wyłudzenie poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Używanie takiego dokumentu zgodnie z art. 273 kodeksu karnego zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat dwóch.
Za udział w szkoleniu i egzamin końcowy osób skierowanych odpowiedzialny jest kierownik szkolenia, którego powołuje organizator szkolenia w porozumieniu ze zlecającym. Zazwyczaj jest nim pracownik służby bhp lub wykonujący zadania tej służby w danym zakładzie pracy.