Nowe wskaźniki wynagrodzeń wpływają też na wysokość składek, które muszą płacić osoby prowadzące działalność.
Już w lutym zapłacimy wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Jest to oczywiście związane ze zmianą wskaźników, na podstawie których oblicza się podstawę ich wymiaru – minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385) wynosi ono obecnie 1850 zł. Przeciętne wynagrodzenie – 4055 zł (prognozowane przez GUS). Zgodnie zaś z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2015 r. poz. 1292) prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4055 zł.
Podwyższenie tych kwot oznacza automatyczne podwyższenie podstawy minimalnych wymaganych składek. [ramka]
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa.
Ile zapłacą prowadzący działalność
555 zł
– preferencyjna podstawa wymiaru dla nowych przedsiębiorców przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności (30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Należy od niej opłacać składki w wysokości:
● na ubezpieczenie emerytalne – 108,34 zł
● na ubezpieczenia rentowe – 44,40 zł
● na ubezpieczenie chorobowe – 13,60 zł
2433 zł
– minimalna podstawa wymiaru dla przedsiębiorców, którzy nie mają już prawa do preferencyjnych składek (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Należy od niej opłacać składki w wysokości:
● na ubezpieczenie emerytalne – 474,92 zł
● na ubezpieczenia rentowe – 194,64 zł
● na ubezpieczenie chorobowe – 59,61 zł