Myślę o studiach podyplomowych, by poprawić moją pozycję w pracy. Słyszałam, że naukę może sfinansować urząd pracy. Czy tylko osoby bezrobotne mają do tego prawo, czy ja, pracująca w tej chwili na etacie, mogę skorzystać z takiej możliwości – pyta pani Teresa.
Jest to możliwe, ale zależy od indywidualnej sytuacji osoby starającej się o wsparcie oraz miejsca, w którym o nie wystąpi. Nie trzeba być bezrobotnym, o dofinansowanie mogą się też starać osoby poszukujące pracy, m.in. przebywające na wypowiedzeniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (np. z powodu zwolnień grupowych) bądź podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć pracę lub działalność gospodarczą poza rolnictwem. A także osoby pracujące, przy czym muszą mieć 45 lat lub więcej.
Wysokość dofinansowania dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy może sięgać 100 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w trzecim kwartale 2015 r. 3895,33 zł). Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu, ale za to niektórzy mogą otrzymać stypendium w wysokości 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych.
Jeśli pani Teresa spełnia warunek wieku, musi się zarejestrować w urzędzie pracy i złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z kompletem załączników. Wymagany jest dokument wydany przez organizatora z informacją o nazwie, terminie i koszcie studiów podyplomowych oraz kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje. Niektóre urzędy powiatowe wymagają również aktualnego CV, a także deklaracji od przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie bezrobotnej lub o podjęciu działalności gospodarczej.
Niestety, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem urzędu. Dopiero pozytywne rozpatrzenie wniosku prowadzi do podpisania umowy.
Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać na 60 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów lub w terminie ich naboru określonym przez urząd. O szczegóły trzeba dopytać w lokalnym urzędzie pracy.
Warto wiedzieć, że urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna lub poszukująca pracy rozpoczęła przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z tym urzędem.
Podstawa prawna
Art. 33, art. 42–43 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Par. 46 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. poz. 667).