Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych. Rozszerza dotychczas obowiązujące przepisy, określając zadania opiekuna stażu i tryb zwrotu opłaty za ten staż. Ponadto w rozporządzeniu wskazuje się, że za nadzór nad jego przebiegiem odpowiada minister zdrowia.

Projekt przewiduje także, że staż może być odbywany w jednostkach ochrony zdrowia, przy czym wyboru jego dokonuje albo minister zdrowia, albo osoba, która ubiega się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że kierownik zakładu, gdzie zainteresowany chce odbyć staż adaptacyjny, zobowiąże się do zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej na czas określony. W zależności od jej warunków stażysta może, ale nie musi, pobierać wynagrodzenia.

Koszt stażu jest indywidualnie określany przez zakład, w którym ma się on obywać. Wysokość opłaty ma być uzależniona od programu stażu, jego długości i wynagrodzenia opiekuna. Będzie ją można wnieść jednorazowo lub w ratach. W uzasadnionych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) stażysta będzie mógł też wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

Projekt reguluje też warunki przystąpienia do tzw. testu umiejętności. Ma on mieć formę egzaminu pisemnego i praktycznego, a będzie organizowany dwa razy w roku. Opłata za przystąpienie do testu nie będzie podlegać zwrotowi i stanowić ma dochód budżetu.

WYBRANE MEDYCZNE ZAWODY REGULOWANE

Diagnostyk laboratoryjny, logopeda, fizjoterapeuta, asystentka stomatologiczna, dietetyk, felczer, technik optyk, protetyk słuchu, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, terapeuta zajęciowy, technik dentystyczny.