Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, dotyczące w szczególności zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony, wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Sprawdź, co zmienia się w prawie pracy i kup "Dziennik Gazetę Prawną" z serią trzech najważniejszych książek dla każdego pracownika i pracodawcy. W poniedziałek 18 stycznia: Kodeks pracy 2016, we wtorek: Umowy terminowe, w środę: Czas pracy 2016

Najważniejsze zmiany dotyczące umów to:

1. Zatrudnianie na podstawie umów o pracę na czas określony zostało ograniczone nie tylko co do dopuszczalnej liczby umów, ale również co do czasu trwania zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów. Dotychczas maksymalny dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony nie był formalnie ograniczony. Obecnie okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy nie będzie mógł – co do zasady – przekroczyć 33 miesięcy, niezależnie od tego, czy będzie to jedna umowa, czy kilka umów (przy czym zawarcie czwartej takiej umowy będzie równoznaczne z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony).

2. Powyższe ograniczenia odnoszą się do sytuacji, w których zatrudnienie na podstawie umów na czas określony nie znajduje obiektywnego uzasadnienia i jest wynikiem uznaniowej decyzji pracodawcy. Ograniczeń nie stosuje się natomiast w takich przypadkach, w których zawarcie umowy o pracę na czas określony jest szczególnie uzasadnione okolicznościami wymienionymi w znowelizowanych przepisach. Dotyczy to takich sytuacji, w których zawarcie umowy o pracę na czas określony zaspokaja rzeczywiste, okresowe zapotrzebowanie na pracę i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy, a ponadto zachodzi jedna ze szczególnych okoliczności – umowa jest zawierana w celu zastępstwa nieobecnego pracownika, w celu wykonania prac dorywczych lub sezonowych, na okres kadencji lub występują obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy, uzasadniające zatrudnienie terminowe.

3. Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będą takie same, jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony. Ich długość będzie uzależniona od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i będzie wynosiła odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc albo 3 miesiące. Nadal przy wypowiadaniu takich umów nie będzie natomiast obowiązku wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Nowe przepisy nie przewidują również obowiązku skonsultowania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z zakładową organizacją związkową.

4. Z katalogu umów o pracę usunięte zostały umowy o pracę zawierane na czas wykonania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo.

Sprawdź, co jeszcze zmienia się w prawie pracy! Kup Dziennik Gazetę Prawną z serią 3 najważniejszych książek dla każdego pracownika i pracodawcy - w poniedziałek 18 stycznia: Kodeks pracy 2016, we wtorek: Umowy terminowe, w środę: Czas pracy 2016