W Danii nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska pracy czuwa specjalnie do tego powołana instytucja - Urząd Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet). To ona właśnie kontroluje pracodawców, gdyż to na nich spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów w zakresie środowiska pracy.

Także zagraniczne firmy pracujące na terenie Danii mają obowiązek przestrzegania obowiązujących w tym zakresie duńskich regulacji prawnych i kontrolowane są na równi z firmami duńskimi.

Niezapowiedziane kontrole

Kontroli ze strony Urzędu Inspekcji Pracy podlegają wszystkie firmy zatrudniające pracowników. Pierwsza inspekcja tzw. wstępna odbywa się niezapowiedzianie, a inspektorzy dokonują oględzin zakładu pracy lub placu budowy i oceniają, czy spełnione są wszystkie wymogi w zakresie ochrony środowiska pracy. Sprawdzeniu podlegają między innymi działania, jakie we własnym zakresie podejmuje zakład pracy czy firma zarówno w celu poprawy środowiska pracy, ergonomii, ograniczenia hałasu, jak i zminimalizowania zagrożeń skutkujących utratą zdrowia lub życia.

Jeżeli w trakcie tej kontroli inspektorzy stwierdzą, iż firma nie spełnia wszystkich wymogów w zakresie ochrony środowiska pracy, to mogą przystąpić do kontroli szczegółowej. Kontrola taka może nastąpić od razu - jeśli inspektorzy stwierdzą rażące naruszenie przepisów lub jeśli firma wyrazi na to zgodę.

Inspekcja szczegółowa może też mieć miejsce w terminie późniejszym. W tym wypadku firma otrzymuje pisemną informację o dacie kontroli szczegółowej.

Wstrzymanie działania firmy

Jeżeli firma nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony środowiska pracy, to inspektorzy Arbejdstilsynet mogą nakazać doprowadzenie warunków do wymogów norm. Może też zostać wydany nakaz przeprowadzenia działań naprawczych w określonym terminie lub w trybie natychmiastowym (nakaz natychmiastowy). Inspektorzy mogą też zakazać prowadzenia dalszych prac aż do momentu usunięcia powstałych zagrożeń. W przypadku poważniejszych naruszeń w zakresie środowiska pracy inspektorzy powiadamiają policję o popełnionym przestępstwie oraz nakładają na firmę kary pieniężne, których wysokość zależy od rodzaju i zakresu stwierdzonych uchybień.

Jeżeli firma narusza wiele przepisów z zakresu środowiska pracy lub naruszenie jest skomplikowane, to inspektorzy nakazują skontaktowanie się z autoryzowanym doradcą, który pomoże w usunięciu powstałych zaniedbań, a także poradzi, w jaki sposób w przyszłości zapobiegać powstałym zaniedbaniom. Doradztwo jest płatne, a firma w całości pokrywa jego koszty.

Ważne!

W trakcie inspekcji, jeśli pojawi się taka potrzeba, istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z tłumaczem. Tłumaczenie odbywa się telefonicznie i jest bezpłatne

PRZYDATNE ADRESY

Więcej informacji na temat Urzędu Inspekcji Pracy znaleźć można na stronie www.at.dk. Tam też znajdują się - przetłumaczone między innymi na język polski - najważniejsze przepisy w tym zakresie.

na stałe mieszka w Kopenhadze