Za nowelizacją głosowało 257 posłów, przeciwnych było 140.

Jedna z podstawowych zmian zakłada likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego powołanego w 2006 roku i włączenie wyższych stanowisk w administracji państwowej do służby cywilnej. Ma to dotyczyć m.in. dyrektorów generalnych urzędów oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców.

Członkowie korpusu służby cywilnej, posiadający odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe, będą mogli obejmować wyższe stanowiska - z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu - w drodze awansu wewnętrznego. Ustawa przewiduje również stosowanie w służbie cywilnej systemu ocen okresowych. Mają nim być objęci m.in. dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.

O wyższe stanowisko w służbie cywilnej będzie mogła ubiegać się osoba, która ma tytuł magistra (lub równorzędny), co najmniej 3- letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. W przypadku kandydatów na dyrektora generalnego urzędu minimalne wymagania to 6-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają być apolityczne

Zgodnie z nowelizacją, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy, podobnie jak informacje o wynikach naboru, mają być zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera i BIP urzędu poszukującego pracownika.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają być apolityczne. Osoby je zajmujące nie będą mogły publicznie manifestować swoich poglądów politycznych, łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego, uczestniczyć w strajkach, tworzyć partii politycznych i uczestniczyć w nich, a także pełnić funkcji w związkach zawodowych.

Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej przeprowadzać będzie zespół składający się z członków korpusu służby cywilnej, liczący trzy lub pięć osób (w zależności od stanowiska na jakie jest przeprowadzana rekrutacja).

Zespół ten wyłoni maksymalnie dwóch kandydatów, których przedstawi do wyboru właściwemu ministrowi, bądź kierownikowi odpowiedniego urzędu. Z naboru sporządzany jest protokół, który zawiera informacje m.in. o: stanowisku oferowanym, a także uzasadnienie dokonanego wyboru.

Korpus służby cywilnej będzie podlegał systemowi ocen okresowych. Od takiej oceny będzie zależała kariera urzędnika. Np. osoba po raz pierwszy zatrudniająca się w służbie cywilnej, po wygaśnięciu rocznej umowy, dostanie kolejną (już na stałe) po uzyskaniu pozytywnej oceny.

Zgodnie z ustawą stanowiska stracą osoby, które weszły do PZK niejako z automatu, gdy powierzono im stanowiska kierownicze w administracji - mimo, że nie spełniali wymogów dotyczących stażu pracy. Wyższych stanowisk nie będą też mogły pełnić osoby, które nie posiadają pięcioletniego stażu pracy lub nie zdały egzaminu do PZK lub nie wygrały konkursu ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Nowelizacja przewiduje powołanie szefa Służby Cywilnej. Stanowisko to pełnić będzie mogła osoba spełniająca określone wymagania, np. w momencie powołania nie będzie członkiem partii i nie była nim w ciągu ostatnich pięciu lat. Przyszły szef SC będzie musiał posiadać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, popartą doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Szef SC będzie podlegał bezpośrednio premierowi.

W 2006 r. zlikwidowane zostały stanowisko szefa Służby Cywilnej, Urząd i Rada Służby Cywilnej

Odwołania szefa SC będzie można dokonać w określonych sytuacjach, np. w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub niewypełniania obowiązków z powodu długotrwałej choroby, ale też w przypadku utraty przez niego "nieposzlakowanej opinii". Jednym z ważniejszych zadań szefa SC będzie opracowanie projektu strategii zarządzania kadrami w służbie cywilnej.

W miejsce obecnej Rady Służby Publicznej powstanie 15-osobowa Rada Służby Cywilnej powoływana przez szefa rządu. Jej zadaniem będzie m.in opiniowanie zmian w prawie dotyczącym SC. Rada będzie też oceniać przebieg postępowań kwalifikacyjnych.

Szef rządu będzie powoływał 8 z 15 jej członków. Znajdą się w niej też osoby reprezentujące wszystkie kluby parlamentarne (7 osób).

Przyjęte w piątek rozwiązania, odnoszą się do zmian, jakie wprowadził poprzedni Sejm. W 2006 r. zlikwidowane zostały stanowisko szefa Służby Cywilnej, Urząd i Rada Służby Cywilnej. Obecnie nie ma, jak poprzednio, konkursów na wyższe stanowiska w administracji państwowej - powstał za to Państwowy Zasób Kadrowy, skupiający osoby mogące zająć takie stanowiska.