Zmiana przepisów zasiłkowych będzie miała także swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozliczeniowych.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Do już istniejących dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia:
- 05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
- 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.
Wprowadzenie nowych kodów jest związane z równoczesnym wejściem w życie nowych przepisów o świadczeniach rodzinnych i związanych z nimi przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przypomnijmy, że ustawodawca przyznał osobom nieubezpieczonym, którym nie przysługiwałby po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Pojawiły się więc głosy, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do tych ubezpieczonych, którym na mocy przepisów ogólnych zasiłek przysługiwałby w wysokości niższej. Zagwarantowano więc wyrównanie każdego zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł. Oznacza to, że w przypadku pobierających zasiłek macierzyński przedsiębiorców i osób współpracujących będą istniały dwie kategorie ubezpieczonych – tych, których zasiłek wynosi mniej niż 1000 zł, i tych, których wynosi 1000 zł i więcej. Pojawienie się nowego rodzaju ubezpieczonych będzie miało swoje odzwierciedlenie także w kodach. Pozostałe kody nie ulegają zmianie.
Warto dodać, że kolejne zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 kwietnia tego roku, kiedy to pojawi się nowy kod świadczenia – 329 – oznaczający podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Zmieni się również wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Jak informuje ZUS, wyrównanie wypłacone za styczeń i luty 2016 r. należy rozliczyć łącznie z zasiłkiem macierzyńskim, z odpowiednim dla zasiłku kodem. Użycie nowego kodu 329 będzie możliwe dopiero podczas rozliczania wyrównania wypłaconego za marzec.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1844 ze zm.).
Art. 31 ust. 3a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).
Art. 17c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzicielskich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 114 ze zm.).