Po pierwsze od 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy nowelizującej obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostali objęci niektórzy członkowie rad nadzorczych. Po drugie od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy nowelizującej zmieniają się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorców, którzy jednocześnie spełniają warunki do objęcia ich obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów.

Ponadto ustawa nowelizująca zmieniła ustawę z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.) oraz ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). W pierwszej z tych ustaw został uregulowany zbieg ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług bądź pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Z kolei w ustawie zdrowotnej na nowo zostały określone zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rad nadzorczych z uwagi na to, że od 1 stycznia 2015 r. niektórzy członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Przepisy, które weszły w życie na mocy ustawy nowelizującej, zaznaczyliśmy kursywą.

PRZEJDŹ DO KOMENTARZY >>

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:

- z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym dział dziewiąty „Zatrudnianie młodocianych”;

- z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w części dotyczącej kształcenia praktycznego;

- z 16 kwiet nia 20 04 r. o czasie pracy kierowców;

- z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

- z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

- z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;

- z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

- z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;

Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia dotyczące:

- przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

- wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac;

- przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum;

- refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

- szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego

- sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

Wykaz skrótów

ustawa nowelizująca – ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831 ze zm.)

ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników – ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

ustawa zdrowotna – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

Piotr Kostrzewa, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych