Dziś jest ostatni dzień, w którym firmy prowadzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) powinny wydatkować środki zgromadzone w nim w 2014 r. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały je przekazać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Wymóg ten dotyczy zarówno zakładów pracy chronionej (ZPChr), jak i pracodawców, którzy zrezygnowali lub utracili ten status, ale zachowali prawo do prowadzenia ZFRON. W przypadku niewykorzystania pieniędzy, które pochodzą z uzyskanych jeszcze w ubiegłym roku zwolnień, m.in. w podatku od nieruchomości, trzeba je zwrócić do PFRON w terminie do 20 stycznia 2016 r. Co do zasady konieczność zwracania środków wynika z art. 33 ust. 4b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Co więcej, kwotę niewydatkowanych pieniędzy należy wykazać na druku deklaracji DEK–IIa za grudzień 2014 r., którą należy przekazać do funduszu również do 20 stycznia następnego roku.
– Pracodawcy, którzy wydali wszystkie pieniądze z 2014 r., wpisują w poz. 18 na tym formularzu 0 – wyjaśnia Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że tego samego dnia mija też termin złożenia kilku innych druków, które dotyczą rozliczenia kończącego się roku. Dotyczy to m.in. firm zatrudniających powyżej 25 osób i osiągających 6-proc. wskaźnik niepełnosprawnych pracowników. Do 20 stycznia przyszłego roku mają oni obowiązek przekazania informacji INF–2 za cały 2015 r. (razem z INF–1 za grudzień). Z kolei pracodawcy, u których stan zatrudnienia przekracza 25 etatów, ale nie mają wymaganego wskaźnika osób z uszczerbkiem na zdrowiu – w związku z czym muszą płacić kary na PFRON – powinni przesłać deklarację DEK–R za 2015 r. Ten sam rodzaj formularza rozliczającego mijający rok mają też obowiązek przekazać ZPChr.
– Dodatkowo firmy o tym statusie muszą pamiętać o informacji składanej wojewodzie za drugie półrocze 2015 r. Termin na przekazanie druku INF–W mija 20 stycznia 2016 r. – podkreśla Edyta Sieradzka.
Natomiast wymóg składania rocznych rozliczeń nie dotyczy pracodawców, którzy otrzymują z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Tę grupę firm obowiązuje jedynie zwykły termin składania dokumentów o uzyskanie wsparcia. W przypadku dopłat do pensji za grudzień 2015 r. termin wnioskowania o ich przyznanie mija 25 stycznia 2016 r. To do tego dnia pracodawcy powinni przekazać druk Wn–D z załącznikami: INF–D–P oraz INF–O–PP.