Za uchwaleniem noweli było 417 posłów.

Nowelizacja zakłada, że funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, skierowanemu do służby w strefie działań wojennych lub w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, przysługuje ubezpieczenie na koszt Agencji.

Szef ABW lub AW ma mieć prawo ustalania maksymalnej wysokości składki oraz określenia państw, na których terenie będzie przysługiwało specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podobne uprawnienia dla funkcjonariuszy BOR

W przypadku śmierci funkcjonariusza ABW lub AW każde z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu śmierci funkcjonariusza spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej, otrzyma od szefa właściwej agencji pomoc finansową na kontynuowanie nauki.

Podobne uprawnienia dla funkcjonariuszy BOR wprowadziła ustawa uchwalona przez Sejm w marcu, dodatkowe ubezpieczenia przysługują także żołnierzom wyjeżdżającym na misje zagraniczne. Pomoc na kontynuację kształcenia przysługuje dzieciom policjantów, którzy zginęli na służbie.