Za przyjęciem ustawy, która określa szczegółowe zasady przekształcenia ZOZ-ów w spółki, opowiedziało się 235 posłów, przeciwnych było 180 natomiast trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie projektu w całości, o co wnioskował klub PiS. Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) wyraził obawę, że projekt może być niezgodny z prawem UE.

Jak mówił wcześniej PAP, chodzi o pomoc publiczną, którą mają otrzymać przekształcane szpitale. Poseł PiS stwierdził, że opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej jest w tej sprawie "zawiła i niejednoznaczna". "Nikt nie konsultował tego planu z Komisją Europejską" - zaznaczył Piecha.

Sejm poparł poprawkę zakładającą, że spółki zarządzające ZOZ otrzymają ich nieruchomości tylko w dzierżawę. Taką zmianę zgłosił klub Lewicy. Według pierwotnych zapisów, spółki kapitałowe prowadzące ZOZ-y mogły otrzymywać ich nieruchomości na własność.

Jak podkreślił Sławomir Kopyciński (Lewica), poprawka ta ma zabezpieczać majątek publiczny. "Ta reforma może się nie udać, dlatego chcemy mieć bazę w postaci majątku publicznego" - mówił.

Posłowie nie przyjęli poprawki Lewicy, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki

Zdaniem wiceministra zdrowia Marka Habera dzierżawa to rozwiązanie "bardziej bezpieczne". "Ochroni ten majątek i nie dopuści do wyprowadzenia go ze spółki. Natomiast majątek ruchomy będzie własnością spółki" - przekonywał wiceminister.

Według Marka Balickiego (SdPl-NL) dzierżawa nie zabezpiecza przed łatwą prywatyzacją i nie przeszkadza, by sprzedać grunty i budynki, a nawet pozwala samorządowi na sprzedanie ich po niższej cenie.

Ludwik Dorn (niezrzeszony) przekonywał, że w niektórych przypadkach trudno oddzielić jest majątek ruchomy od nieruchomości, gdyż stanowi od część stałego wyposażenia. Minister zdrowia Ewa Kopacz odpowiedziała, że te kwestie można jeszcze będzie doprecyzować w Senacie. Wcześniej, w czasie zadawania pytań, jako przykład takiego majątku Piecha podał rezonans magnetyczny, pytając, czy jest on nieruchomością, czy majątkiem ruchomym.

Posłowie zdecydowali, że przekształcenie szpitali w spółki ma odbywać się bez pakietów socjalnych dla pracowników. Odrzucono dwa wnioski mniejszości w tej sprawie. W ustawie znalazły się zapisy gwarantujące pracownikom zatrudnienie w przekształconej placówce, jednak nie określają one warunków zatrudnienia w spółce.

Posłowie nie przyjęli też poprawki Lewicy, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki.

Posłowie przyjęli natomiast poprawkę, w myśl której ZOZ, który do 1 stycznia 2011 roku nie został przekształcony w spółkę, zostanie zlikwidowany. Przyjęto także poprawkę wycofującą zwolnienie spółek prowadzących ZOZ-y z podatku dochodowego do 31 grudnia 2010 r.

Ustawa zakłada m.in. możliwość umorzenia zobowiązań publicznoprawnych ZOZ-om przekształcającym się w spółki kapitałowe (chodzi o zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.). Wprowadza podział zakładów na trzy kategorie - A, B lub C - w zależności od wskaźników rentowności i płynności, które będą określone przez biegłego rewidenta niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.

W ustawie znajduje się zapis mówiący, że w planie naprawczym, sporządzanym przez ZOZ w celu skorzystania z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, może znaleźć się ograniczenie dostępności i jakości świadczeń medycznych. Warunkiem jest określenie sposobu i formy zapewnienia pacjentom tych świadczeń. Wymaga to także opinii wojewody, gminy i powiatu, na terenie których znajduje się ZOZ.

Plan naprawczy sporządzony przez ZOZ ma akceptować lub odrzucać Bank Gospodarstwa Krajowego. To od jego opinii uzależniono możliwość korzystania przez szpitale przekształcające się w spółki z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych.

Do wniosku o udzielenie poręczenia powinno być dołączone oświadczenie o zamiarze przekształcenia ZOZ-u w spółkę

Posłowie jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem poprawki, w myśl której Skarb Państwa będzie udzielał ZOZ-om, przed ich przekształceniem w spółki, poręczeń spłaty zobowiązań cywilnoprawnych będących przedmiotem ugody z wierzycielami.

Do wniosku o udzielenie poręczenia powinno być dołączone oświadczenie o zamiarze przekształcenia ZOZ-u w spółkę. Posłowie zdecydowali także, iż minister finansów będzie nadzorował procedury udzielania kredytów i poręczeń przekształcanym ZOZ-om. Przyjęto także poprawkę wprowadzającą możliwość ustanowienia zarządu przymusowego w przypadku, gdy BGK uzna, że plan naprawczy nie jest realizowany.

We wtorek przed północą Sejm zakończył głosowania nad pakietem ustaw zdrowotnych autorstwa PO. Głosowania trwały od 16, posłowie przyjęli blisko 200 poprawek do 6 ustaw.