Za przyjęciem ustawy - autorstwa PO - opowiedziało się 276 posłów, przeciwnych było 145, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania.

Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu

Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Zgodnie z poprawką przyjętą we wtorek do ustawy, placówka składająca wniosek o akredytację będzie wnosiła opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej.

Inna z przyjętych poprawek zakłada, że kandydat na członka Rady Akredytacyjnej musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.