Czy sprzedający, który skorygował zawyżoną ulgę, będzie od 1 lipca 2016 r. zobowiązany do wpłaty na PFRON?

To zależy od tego, kiedy dokona korekty. Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 u.r.o.n. wpłata byłaby równa trzykrotności kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawidłowo obliczoną a zawyżoną kwotą obniżenia, nie wyższa jednak niż 30 proc. kwoty obniżenia wykazanej w wadliwej informacji. Należy jednak pamiętać, że wpłata będzie dokonywana w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym informacja o uldze została wystawiona, jeśli do tego czasu nieprawidłowości zostaną ujawnione w wyniku kontroli, o której mowa w art. 22a u.r.o.n., lub czynności sprawdzającej, o której mowa w art. 272 ordynacji podatkowej (ustawy z 29 sierpnia 1997 r.; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613). Jeżeli przed kontrolą sprzedający dokona stosownej korekty, to nie dojdzie do ujawnienia błędu, a w konsekwencji nie powstanie obowiązek wpłaty z tego tytułu.
Podstawa prawna
Art. 22a, art. 22b ust. 1 pkt 4 u.r.o.n.