8 grudnia rząd przyjął projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Projekt ma usprawnić świadczenie usług transgranicznych w zawodach regulowanych i ułatwić mobilność specjalistów.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jest realizacją dyrektyw unijnych. Wdraża do polskiego prawodawstwa procedury dot. uznawania kwalifikacji zawodowych. Wprowadza także System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, który ma pośredniczyć we współpracy administracyjnej.

Europejska legitymacja zawodowa

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej, która ma być wydawana osobie wykonującej zawód regulowany bądź świadczącej usługi transgraniczne. Będzie to elektroniczny dokument weryfikowany za pośrednictwem systemu IMI. Legitymacja będzie potwierdzała uznanie kwalifikacji albo złożenie oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Obecnie taka procedura odbywa się za pośrednictwem tradycyjnych, papierowych dokumentów. Gdy państwo rodzime potwierdzi, że wnioskodawca ma określone kwalifikacje przekaże dokumenty do państwa przyjmującego. Wymiana informacji odbywać się będzie za pośrednictwem systemu IMI. Po otrzymaniu informacji, państwo członkowskie wyda wnioskodawcy legitymację zawodową.

Reklama

Jakich zawodów dotyczy projekt?

Jak ustaliła Komisja Europejska, przepisami o europejskiej legitymacji zawodowej objęte będą zawodu tj. fizjoterapeuta, farmaceuta, pielęgniarka, przewodnik górski, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawodawca przewiduje włączenie do systemu także innych zawodów. Ich wybór dokonywany jest pod kątem spełniania następujących kryteriów: znaczącej mobilności lub potencjału znaczącej mobilności, zainteresowania odpowiednich stron, regulacji zawodu w znacznej liczbie państw członkowskich. W przypadku innych zawodów (tj. nie związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym), legitymacja wydawana będzie przez państwo wysyłające.

Częściowy dostęp do zawodu

Polacy za granicą i obcokrajowcy w Polsce mogą częściowo wykonywać zawód. Dotyczy to sytuacji, gdy wydanie pozytywnej decyzji o kwalifikacjach uniemożliwiają różnice w zakresie zawodu. W obrębie jednego zawodu, w danym państwie wykonuje się inne czynności, które z kolei wymagają innego zakresu wiedzy. Dzięki częściowemu dostępowi do zawodu, wnioskodawca w ramach swojej profesji będzie wykonywał wyodrębnione czynności związane z jego kwalifikacjami.

„Projekt ustawy zapewnia spójność i przejrzystość przepisów. Wspólny plan kształcenia będzie rozwijał międzynarodowy rynek pracy” - czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r. Zastąpi regulację z 18 marca 2008r.