Pracownicy leczniczych jednostek budżetowych mogą dostać w 2016 r. podwyżki od 6 do 15 proc. Dotyczy to głównie osób zatrudnionych w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w Głównej Inspekcji Sanitarnej.
Z powodu wysokich wymagań wobec pracowników, ale niskich płac były problemy z zapewnieniem kadr do inspekcji. Do konsultacji trafił więc projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. poz. 954).
– W inspekcji sanitarnej podwyżek nie było od czterech lat, a w jeszcze wcześniejszych płace rosły na bardzo niskim poziomie – podkreśla Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. – Mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę, wysokie wymagania wobec pracowników, ale wynagrodzenia wielu osób zbliżają się do płacy minimalnej – dodaje.
Po zmianie widełki wynagrodzenia zasadniczego dla najniższej kategorii zaszeregowania pracowników wyniosą 1430–1850 zł, a dla najwyższego XXII 2460–5600 zł. Obecnie dla tych kategorii wynoszą odpowiednio: 1350–1600 zł, 2320–4850 zł.
Dodatkowo projekt przewiduje zrównanie pod względem uposażenia niektórych grup pracowników – chodzi o osoby zajmujące różne stanowiska, ale wykonujące podobne zadania lub mające zbliżone obowiązki. Dzięki nowelizacji część z nich znajdzie się na wyższym poziomie zaszeregowania. Chodzi m.in. o inspektorów ochrony radiologicznej różnego typu oraz kierowników działu i oddziału.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji