Firma, która będzie w 2016 r. udzielała swojemu kontrahentowi obniżenia w wysokości wpłaty na rzecz funduszu, powinna brać pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę z roku poprzedniego.
Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Dotyczyła ona pytania związanego z ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Wprowadza ona zmiany w zasadach obliczania wysokości ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie duży wpływ na jej wartość ma to, ile wynoszą wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników. Natomiast od 1 lipca 2016 r., kiedy nowe przepisy wejdą w życie, do wyliczenia ulgi będzie miało zastosowanie najniższe wynagrodzenie za pracę (nawet gdy faktyczne pensje zatrudnionych są wyższe).
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) miała jednak wątpliwości, czy stosowana ma być minimalna płaca z roku bieżącego, tj. 2016 r., która będzie wynosić 1850 zł, czy z poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kończącego się właśnie 2015 r.
Jak wskazuje BON, na potrzeby nowych zasad obliczania ulg na PFRON nie powstała odrębna definicja pojęcia najniższego wynagrodzenia. W związku z tym obowiązująca jest ta zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Przewiduje on, że pod pojęciem najniższego wynagrodzenia należy rozumieć minimalne wynagrodzenia za pracę z roku poprzedniego, które jest ustalane na podstawie odrębnych przepisów. To oznacza, że wyliczenie ulgi na PFRON w przyszłym roku będzie oparte na najniższej płacy z 2015 r.
Dodatkowo OBPON pytał również, jak ma postępować pracodawca, gdyby kwota faktycznie osiągniętego wynagrodzenia przez niepełnosprawnego pracownika była niższa od 1750 zł. Dotyczy to sytuacji, gdy zatrudniony np. chorował przez część miesiąca. Zdaniem organizacji nie jest do końca jasne, czy do obliczenia ulgi należy uwzględnić tę rzeczywistą kwotę osiągniętej przez pracownika pensji, czy pełną wysokość minimalnej płacy. – BON wyjaśnił, że najniższe wynagrodzenie jest wartością stałą w danym roku, niezależną od wysokości faktycznej pensji – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON. Dodaje jednak, że ta kwestia powinna być szczegółowo uregulowana w rozporządzeniu, które ma być wydane do znowelizowanych przepisów. Inaczej firma może w trakcie kontroli być narażona na sankcje, gdyby PFRON np. uznał, że zawyżyła wysokość ulgi, poprzez nieuwzględnienie tego, że pracownik miał niższą pensję.