Od 2016 roku reguły korzystania z przywilejów ulegną zmianie, ale niestety, nie można powiedzieć, że wszystko jest jednoznaczne i czytelne. Na niekorzyść przemawia choćby to, że wprowadza je kilka nowelizacji, w tym ustawa zmieniająca wcześniej wprowadzoną zmianę
Co więcej, w nowym roku przedsiębiorczy rodzic będzie musiał pamiętać, że jeżeli zechce przejąć uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego od drugiego będącego pracownikiem, to reguł tego przejęcia musi szukać w kodeksie pracy. Nowelizacje nie zmieniają podstawowej zasady dotyczącej prawa do zasiłku macierzyńskiego, nadal przysługiwać będzie ono tym prowadzącym działalność gospodarczą, którzy opłacają dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Wyjątkowo, w razie zgonu matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności opiekowania się nim przez matkę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, z zasiłku będzie mógł korzystać ubezpieczony także wtedy, gdy ona sama nie była ubezpieczona.
Zmiany wprowadziły następujące akty prawne:
● Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Wprowadza ona nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i uniemożliwia pobieranie bardzo wysokiego zasiłku przy wpłacie jednorazowej składki, które to rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.,
● Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217), ustalająca minimalną kwotę zasiłku macierzyńskiego na 1000 zł,
● Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), która wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r., wprowadzająca zasady dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi przedsiębiorców z pracownikami, a także w wyjątkowych przypadkach z ubezpieczonymi innymi członkami rodziny,
● Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1735), wnosząca regułę, zgodnie z którą kobiety prowadzące działalność gospodarczą będące 31 października 2015 r. w ciąży i ubezpieczające się według obecnie obowiązujących przepisów, będą uprawnione do zasiłków macierzyńskich także według obecnie obowiązujących zasad. Ustawa zwalnia też ubezpieczonych pobierających zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł, prowadzących działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Na stosowanie w praktyce zmienionych przepisów będzie miał też istotny wpływ ZUS. Obecnie na stronach urzędu próżno jednak szukać wskazówek i wyjaśnień dotyczących nowych uregulowań.