Rośnie zapotrzebowanie na instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Firmy coraz częściej wysyłają swoich pracowników na specjalne szkolenia, gdzie mają się oni nauczyć, jak unikać niebezpiecznych zdarzeń na drodze lub wyprowadzać samochód z poślizgu. W przypadku zawodowych kierowców autobusów i ciężarówek ukończenie specjalistycznego szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy to już wymóg prawny. Instruktorów uprawnionych do prowadzenia takiej nauki jednak brakuje.

Zdaniem wielu ekspertów, w tym Sobiesława Zasady, wielokrotnego mistrza Polski w rajdach samochodowych, w naszym kraju na 16 województw jest tylko około 20 osób, które mają odpowiednie kwalifikacje do tego, by egzaminować przyszłych instruktorów.

Podstawy dla instruktora

Aby zostać instruktorem doskonalenia techniki jazdy, nie trzeba być koniecznie byłym rajdowcem, choć w praktyce zostają nimi najczęściej tacy kierowcy. Pierwszym krokiem jest zdobycie uprawnień zwykłego instruktora jazdy. Zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z poźn. zm.) instruktorem może być osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie, posiada prawo jazdy przynajmniej trzy lata.

Osoba taka musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie od psychologa, a następnie ukończyć kurs kwalifikacyjny - koszt około 4 tys. zł. Warunkiem dopuszczenia do testu jest też niekaralność.

Szkolenie w poślizgach

W przypadku instruktora doskonalenia techniki jazdy kolejnym etapem jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę. Żeby przystąpić do egzaminu u wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, kopię ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy (kategorii B, C lub D w zależności od tego, na jakim pojeździe będą prowadzone szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy) oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Egzamin, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. nr 77, poz. 458), składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pytania testowe dotyczą teorii kierowania poszczególnymi pojazdami, metodyki nauczania, a nawet psychologii.

Egzamin praktyczny w przypadku każdej kategorii prawa jazdy obejmuje prezentację właściwej pozycji za kierownicą, umiejętne operowanie kołem kierownicy i innymi przyrządami pojazdu oraz właściwe pokonywanie zakrętów. Sprawdzana jest też umiejętność hamowania na płycie poślizgowej w zakręcie, wprowadzania pojazdu w poślizg i wychodzenie z takiej opresji. Etapem, który obejmuje każdą kategorię prawa jazdy, jest jeszcze jazda szosowa. Instruktorzy jazdy na ciężarówkach muszą zaliczyć też jazdę z przyczepą lub cysterną.

Po egzaminie przewodniczący komisji sporządza protokół, który trafia do właściwego wojewody. Na jego podstawie dokonywany jest wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Instruktor dostaje też odpowiednie świadectwo potwierdzające jego kwalifikacje.