W nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 niektóre świadczenia wzrosną i będą dostępne dla większej liczby osób potrzebujących z racji podwyższenia ogólnego kryterium dochodowego do poziomu 674 złotych (o 100 zł). Wysokość świadczeń w kolejnych latach będzie systematycznie podwyższana

W nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Z kolei wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

 • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
 • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

 • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Świadczenia, które nie uległy zmianie

Świadczenia i kryteria, których wysokość pozostała bez zmian to:

 • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 1 922,00 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000,00 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100, 00 zł
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (tzw. becikowe) – 1 000, 00 zł (na jedno dziecko)
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153, 00 zł
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł
 • zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł miesięcznie

Zweryfikowane kryteria dochodowe i kwoty świadczeń

Przepisy, które weszły w życie 1 października tego roku ustaliły nowe, zweryfikowane kryteria dochodowe, a także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Osoby ubiegające się odtąd o świadczenie z pomocy społecznej będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów i kwot:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł

Natomiast kwotę, która jest podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – ustalono w wysokości 1722 zł.

Od 1 października 2015 maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł. Z kolei kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 288 zł.

Nowe rozporządzenie dotyczy także kwot świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców. I tak minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – ustalono w wysokości 606 zł, a maksymalną – w wysokości 1335 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U z. 2015 r., poz. 1238)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058)