W przyszłym roku nie zmieni się kwota przekazywana przez pracodawcę za jednego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Tak jak w 2015 r. będzie ona wynosiła 1093,93 zł.
Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, która wprowadza wyjątek od ogólnej zasady przewidzianej w art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111). Zgodnie z nią odpis podstawowy na fundusz na dany rok stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego drugim półroczu, jeżeli jego kwota była wyższa, które to kwoty ogłasza prezes GUS. Jednak od 2012 r., przy okazji uchwalania kolejnych ustaw okołobudżetowych, wysokość odpisu jest zamrażana w ten sposób, że podstawa do jego naliczania jest utrzymywana na poziomie średniej pensji z drugiej połowy 2010 r., która wynosiła wtedy 2917,14 zł. To oznacza, że od 2011 r. pracodawcy przekazują na konto ZFŚS 1093,93 zł za każdego pracownika i tak będzie też w 2016 r.
Kolejny rok odstąpienia od ogólnych zasad naliczania odpisu podstawowego krytykują związki zawodowe, bo fundusz jest skierowany do pracowników oraz emerytów i rencistów zakładu pracy o najniższych dochodach. Jest to związane z tym, że ulgowe usługi i świadczenia, a także wysokość dopłat z funduszu są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
– Kolejny rok zamrożenia odpisu będzie oznaczać, że pula środków na pomoc dla tych pracowników będzie realnie niższa – tłumaczy Katarzyna Zimmer-Drabczyk z NSZZ „Solidarność”.
Norbert Kusiak z OPZZ dodaje, że w ten sposób pracodawcy oraz budżet państwa następny rok z rzędu zaoszczędzą na działalności socjalnej kosztem pracujących. Co więcej, rząd nie umotywował szczegółowo konieczności zamrożenia odpisu na ZFŚS i nie określił, jaki wpływ będzie to miało na gospodarstwa domowe.
Zachowanie dotychczasowych kwot odprowadzanych na ZFŚS dotyczy też tych pracowników, dla których prowadzenie działalności socjalnej jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów. Tak jest w przypadku nauczycieli, dla których podstawą naliczania odpisu będzie dalej kwota bazowa obowiązująca od 1 stycznia 2012 r., oraz pracowników uczelni publicznych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy