Upoważnienie do wydania rozporządzenia nie przewiduje wskazania w nim daty starania się o dokument potwierdzający uznanie wydatku za pomoc de minimis. Dlatego jej przekroczenie nie może pozbawiać jego uzyskania.
Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi. Rozpatrywał skargę złożoną przez pracodawcę, który z pieniędzy pochodzących z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) kupił bazę rehabilitacyjno-wypoczynkową dla pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Firma wystąpiła potem do prezydenta miasta o zaświadczenie uznające ten wydatek za pomoc de minimis. Stosownego dokumentu jednak nie otrzymała, ponieważ zdaniem organu wydającego nie dopełniła obowiązku wynikającego z par 9 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 123). Zgodnie z nim przedsiębiorca, który stara się o uzyskanie zaświadczenia, musi przedstawić informację o wydatkowaniu środków z funduszu w ciągu 30 dni od jego dokonania.
Pracodawca nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i najpierw odwołał się do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do WSA. Wskazywał, że wspomniane rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 11 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. w sprawie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.). Tyle tylko, że z jego treści nie wynika wcale, że w akcie wykonawczym ma być wskazany termin starania się o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Dlatego pracodawca twierdził, że ma on charakter instrukcyjny, a jego przekroczenie nie powinno pozbawiać prawa do uzyskania tego dokumentu. Argumenty te podzielił WSA, który uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podkreślił, że skoro ustawodawca nie przewidział określenia w rozporządzeniu terminu, od którego spełnienia uzależnione jest potwierdzenie wydatku jako pomocy de minimis, to ten określony w par. 9 ust. 2 nie może mieć zastosowania.
WSA wyraził tym samym pogląd odmienny od tego prezentowanego przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, które uważa, że 30-dniowy termin jest dla pracodawców wiążący.
– Sytuacja już od wielu lat nie jest jasna dla firm, bo same sądy wydają różne wyroki w tym zakresie. Niemniej dla uzyskania zaświadczenia znaczenie powinno mieć jedyne, czy pieniądze z ZFRON zostały przeznaczone zgodnie z celami wskazanymi w rozporządzeniu, a nie to, w jakim czasie pracodawca zgłosił się po jego wydanie – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 2 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 434/15.