Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą mogły powierzać więcej zadań podmiotom działającym na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Taką zmianę przewiduje obowiązujące od dziś rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. poz. 1778). Zgodnie z nim środki funduszu będą mogły być przeznaczone na utrzymanie psów asystujących. Obecnie pokrywany jest z nich jedynie koszt zakupu, szkolenia i utrzymania psa w trakcie trwania kursu. Natomiast środowiska osób niewidomych od dawna wskazywały na konieczność rozszerzenia tego zapisu, tak aby dofinansowanie obejmowało również okres po zakończeniu nauki. Ich zdaniem wsparcie do wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego jest zasadne, ponieważ pracuje on po kilkanaście godzin dziennie, wymaga odpowiedniej i stałej opieki weterynaryjnej oraz dobrego wyżywienia.
Następnym nowym zadaniem organizacji pozarządowych i fundacji będzie świadczenie usług wspierających, których celem jest umożliwianie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych. Przepisy rozporządzenia wskazują, że mają one polegać w szczególności na zapewnianiu asysty osobistej. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma spowodować, że członkowie rodziny, którzy najczęściej zajmują się osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi, będą mniej obciążeni codzienną opieką. Z kolei niepełnosprawni zyskają możliwość niezależnego funkcjonowania bez konieczności angażowania krewnych.
Ponadto rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu posługiwało się pojęciem psa przewodnika. Sformułowanie to zostało jednak zastąpione zwrotem pies asystujący, aby było zgodne z definicją zawartą w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm).
107 niepełnosprawnych korzysta z pomocy psów asystujących przeszkolonych za środki z PFRON
173,7 mln zł przeznaczy fundusz w 2015 r. na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie