W naszej firmie coraz głośniej mówi się o restrukturyzacji i zwolnieniach grupowych. Z tego, co wiem, pracodawca zanim wręczy wypowiedzenie, jest zobowiązany najpierw zawiadomić urząd pracy – pisze pani Mirosława. – Co zatem będzie, jeśli zrobi to w odwrotnej kolejności? I druga sprawa – jak wygląda sytuacja osób mających krótkie okresy wypowiedzenia, np. 14-dniowe. Czy w takiej sytuacji mogą one być dłuższe – pyta kobieta.
Nie można wręczać pracownikom wypowiedzeń grupowych przed zawiadomieniem urzędu pracy – takie wytyczne zawiera ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zawiadomienie zawiera efekt porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie zwolnień grupowych lub ustalenia ich regulaminu wypracowane z przedstawicielami załogi. Musi być w nim także podana liczba zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz przyczyny ich zwolnienia, a także okres, w czasie którego mają być one dokonane. Urząd pracy musi mieć zapewniony odpowiedni okres na przygotowanie się na pojawienie się nowej grupy bezrobotnych.
Wypowiedzenie, będące prawem pracownika broniącym go przed nagłym znalezieniem się bez zatrudnienia, ma różną długość, uzależnioną głównie od stażu pracy. Dla osób, które przepracowały w firmie co najmniej trzy lata, wynosi trzy miesiące, miesiąc – przy co najmniej półrocznym stażu i dwa tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż sześć miesięcy. Dwa tygodnie należą się również w przypadku rozwiązywania umowy na czas określony (jeśli w umowie zawarto klauzulę o możliwości zastosowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia) oraz przy rozwiązaniu umowy zawartej na 3-miesięczny okres próbny. Przy krótszym okresie próbnym, ale wynoszącym ponad dwa tygodnie, należy się tydzień, a gdy próba nie przekracza dwóch tygodni – tylko 3-dniowe wypowiedzenie. O ile nie ma wątpliwości w stosowaniu przepisów przy dłuższych wypowiedzeniach – 3-miesięcznych i miesięcznych – to przy pozostałych (2-tygodniowych, tygodniowych i 3-dniowych) zdarzają się niejasności. W wielu sytuacjach pracownicy powinni mieć okres wypowiedzenia dłuższy od przewidzianego w kodeksie pracy. Jest to jednak uzależnione od rzeczywistego momentu złożenia wypowiedzenia przez pracodawcę, który powinien stosować 30-dniowy okres karencji przed rozwiązaniem umowy o pracę. I to nie tylko w przypadku wypowiadania umowy o pracę, lecz także wtedy, gdy jest ona rozwiązywana za porozumieniem stron – oczywiście z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. reorganizacja zakładu pracy, przyczyny ekonomiczne, likwidacja stanowiska pracy).