Korpus służby cywilnej powinien być wyłączony z możliwości zawierania układów zbiorowych pracy. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Wniosek o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny art. 239 par. 3 pkt 1 kodeksu pracy, który uniemożliwia członkom służby cywilnej zawieranie układów zbiorowych z pracodawcą, złożyła w sierpniu 2014 r. NSZZ „Solidarność”. W jej ocenie część kwestionowanego przepisu jest niezgodna z art. 59 ust. 2 i 4 konstytucji – stanowi on, że związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań (w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych) oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
Związkowcy wskazali też na niezgodność art. 239 par. 3 k.p. z konwencją nr 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ich zdaniem ten ostatni akt prawny nie przewiduje żadnych wyłączeń prawa do rokowań zbiorowych, przy czym ustawodawca krajowy ma prawo określić, w jakim zakresie gwarancje z tym związane będą stosowanie do policji i sił zbrojnych (art. 5 ust. l tej konwencji).