Agencja pracy tymczasowej, będąc pracodawcą wobec pracowników tymczasowych, musi przestrzegać przepisów prawa, jakie obowiązują zwykłego pracodawcę, jak również spełniać szczególne wymagania, które pojawiają się już na etapie rozpoczęcia działalności przez agencję. Spełnienie tych wymagań ma gwarantować rzetelność agencji wobec jej kontrahentów oraz bezpieczeństwo dla osób, które, korzystając z usług agencji pracy tymczasowej, zamierzają zatrudnić się jako pracownicy tymczasowi.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) określa, że działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Prowadzenie takiej działalności wymaga wpisu do specjalnego rejestru podmiotów prowadzących agencje, który prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji pracy tymczasowej. Podmiot wpisany do rejestru uzyskuje od marszałka województwa odpowiedni certyfikat, który podlega zwrotowi w momencie wykreślenia z rejestru agencji. Rejestr jest jawny, każdy ma do niego dostęp i może uzyskać informację o tym, czy określony podmiot prowadzi swoją działalność jako agencja pracy tymczasowej zgodnie z prawem.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku określa także inne wymagania dla podmiotów zamierzających wykonywać usługi lub świadczący usługi w zakresie pracy tymczasowej. Podmioty takie nie mogą posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile były wcześniej obowiązane do ich opłacania. Nie mogą być także karane za niektóre przestępstwa lub wykroczenia. Powinny ponadto być podmiotami, w stosunku do których nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono ich upadłości.

Każda agencja pracy tymczasowej powinna również posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zapewniający poufność prowadzonych rozmów oraz posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie działalności. Agencja pracy tymczasowej powinna także zapewnić dla obsługi osób korzystających z jej usług osoby z wykształceniem minimum średnim.

Agencja pracy tymczasowej nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Co bardzo istotne, w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja pracy tymczasowej powinna podać numer wpisu do rejestru, a ponadto określenie agencja pracy tymczasowej. Oferty pracy ogłaszane przez agencję pracy tymczasowej powinny być oznaczane jako oferty pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej ma również obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o prowadzonej przez siebie działalności w terminie do 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Informacja ta powinna obejmować, między innymi, informację o liczbie osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej oraz liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji, w tym zagranicznych pracodawców użytkowników.

Bartłomiej Raczkowski

partner, Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy