Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników. Tak wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
O interpretację przepisów wystąpiła firma, której pracownicy skorzystali z badań profilaktycznych – nieobjętych medycyną pracy – które w zasadniczej części były sfinansowane przez pracodawcę. Nastąpiło to na podstawie wewnątrzzakładowego regulaminu wynagradzania, zgodnie z którym pracownikom przysługuje uprawnienie do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów, usług, w tym medycznych, ubezpieczeniowych i sportowych. Szczegółowe zasady skorzystania z tego typu zakupów określało porozumienie zawarte między zarządem spółki a przedstawicielami pracowników.
Reklama

Reklama
Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy w takiej sytuacji może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagradzeniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów oraz usług.
Organ rentowy zgodził się z interpretacją przedsiębiorcy. Zarazem wskazał, że aby firma mogła we wskazanym stanie faktycznym skorzystać ze zwolnienia, jej powładni muszą partycypować w kosztach nabycia świadczeń, które dodatkowo nie mogą mieć formy pieniężnej.
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Lublinie z 28 października 2015 r., nr 11 96/2015