Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do norm unijnych, uszczegóławia definicję molestowania seksualnego, wprowadza zakaz konsekwencji wobec pracownika, który był molestowany albo się temu przeciwstawił.

Nowela zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć; definiuje, że "dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Nowelizacja precyzuje, że "na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne)".

Pierwotnie w projekcie był zapis dotyczący czasu pracy; jednak później rząd wycofał się z tej regulacji

Nowelizacja dopuszcza możliwość różnicowania sytuacji pracowniczej ze względu na staż pracy. Wprowadzono także ochronę pracownicy powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim - ma wrócić na to samo stanowisko lub równorzędne i otrzymać takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu.

Pierwotnie w projekcie był zapis dotyczący czasu pracy; jednak później rząd wycofał się z tej regulacji. Planowana jest kompleksowa nowelizacja przepisów dotyczących czasu pracy.

Obecnie w Sejmie znajduje się kilka projektów zmian w Kodeksie pracy. Jeden z nich (opracowany przez senacką Komisję Ustawodawczą) dotyczy ubiegania się przez osoby zwalniane z pracy o odszkodowanie cywilne. Inny - opracowywany przez sejmową Komisję ds. zmian w kodyfikacjach - wydłużenia urlopów macierzyńskich. Planowane jest także wprowadzenie 3-letniego okresu gwarantowanego dla osób, które wracają do pracy w niepełnym wymiarze godzin po urlopach macierzyńskich.