Rozszerzenie zakresu informacji o wypłacanych świadczeniach i osobach je pobierających wymaga wydłużenia terminu na przekazywanie danych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Tak uważa część wojewodów, która przesłała swoje uwagi do projektów trzech rozporządzeń. Mają one wprowadzić od 2016 r. nowe wzory sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych, wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników oraz zasiłków dla opiekunów.
Zmiany w dotychczasowych formularzach są potrzebne ze względu na modyfikacje w przepisach, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Z kolei w przypadku zasiłków dla opiekunów cykliczne sprawozdania w ogóle nie były sporządzane. Jak wskazują wojewodowie, rozszerzenie zakresu zbieranych informacji powinno jednak spowodować, że urzędnicy będą mieć więcej czasu na składanie sprawozdań. Projekty przewidują bowiem, że tak jak do tej pory gminy będą miały na to czas do 15. dnia miesiąca przypadającego po zakończeniu danego kwartału. Z kolei wojewodowie będą musieli sporządzić i przekazać do MPiPS zbiorcze dane do piątego dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale. Wojewodowie śląski i kujawsko-pomorski proponują, aby termin ten mijał dziesiątego dnia. Podkreślają, że przemawiają też za tym dotychczasowe doświadczenia związane z koniecznością weryfikacji danych zawieranych w gminnych sprawozdaniach, bo zdarzają się w nich wymagające korekty błędy.
Resort pracy nie widzi takiej potrzeby. W odpowiedzi na uwagi informuje, że jedynie w przypadku pierwszego sprawozdania składanego na podstawie nowych przepisów, czyli za okres styczeń–marzec 2016 r., takie wydłużenie zostanie wprowadzone. Natomiast zachowanie go na stałe nie jest zasadne.
Z kolei wojewoda wielkopolski uznał za wątpliwe wykazywanie przez gminy tego, ile razy pozyskiwały dane potrzebne do przyznania świadczeń z elektrycznych systemów innych instytucji. Jego zdaniem będzie to nadmiernie obciążać pracowników, ale MPiPS negatywnie odniósł się do rezygnacji ze składania sprawozdań w tej sprawie.
Zastrzeżenia do projektów złożył też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dotyczą one podawania informacji na temat relacji rodzinnych łączących osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna z niepełnosprawnym krewnym.
– Kwestia wzajemnych relacji osób uprawnionych do pobierania świadczeń nie mieści się w kategorii zagadnień rzeczowo-finansowych, które regulują projekty rozporządzeń – wskazuje w opinii skierowanej do resortu pracy Andrzej Lewiński, zastępca GIODO.
Ta uwaga również nie zostanie uwzględniona.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń