Propozycje Senatu doprecyzowują przepisy noweli. Teraz oceni je Sejm.

Nowelizacja określa kryteria, które musi spełnić kandydat na stanowisko rzecznika: m.in. musi mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, nie może należeć do żadnej partii politycznej ani zajmować żadnego innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej. Wprowadza również obowiązek podejmowania działań przez RPD na wniosek obywateli lub organizacji; według wcześniejszych przepisów RPD podejmował interwencje z własnej inicjatywy.

Wzmocniono pozycję rzecznika wobec instytucji, do których się zwraca

Wzmocniono pozycję rzecznika wobec instytucji, do których się zwraca - dano mu możliwość występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także wnioskowania o wyciągnięcie sankcji wobec osób naruszających prawa dziecka.

Przepisy nakładają na instytucje, do których zwraca się rzecznik, obowiązek szybkiej reakcji na jego wystąpienia (do 30 dni), współdziałania przez udostępnianie odpowiednich dokumentów, udzielanie informacji itp., oraz dają mu możliwość zaskarżenia podjętych przez nie działań, jeśli uzna je niewłaściwe.