Dowiedziałem się, że w jednym z urzędów administracji rządowej ogłoszono w trybie błyskawicznym konkurs na stanowisko naczelnika. Na składanie dokumentów były zaledwie dwa dni. Ponadto ogłoszenie o tym wisiało tylko na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Czy można się domagać unieważnienia takiego konkursu?
Tak. Zarówno w samorządach, jak i w służbie cywilnej istnieje obowiązek upowszechnienia informacji o wolnych stanowiskach w siedzibie i biuletynie informacji publicznej urzędu (w przypadku administracji rządowej także w biuletynie informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Takie ogłoszenie musi zawierać nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, jego wymagania i opis. Określone w ogłoszeniu wymagania dzieli się na konieczne i pożądane. Termin przewidziany do składania dokumentów nie może być krótszy niż dziesięć dni, a w przypadku ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – pięć dni. Termin ten liczony jest od dnia publikacji ogłoszenia w biuletynie.
Reklama
Z przeprowadzenia naboru sporządzany jest też protokół, który zawiera m.in. określenie stanowiska pracy, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy pięciu najlepszych z nich uszeregowanych według poziomu spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu. Protokół musi też zawierać liczbę nadesłanych ofert, w tym również tych, które nie spełniają wymogów formalnych. Powinien także obejmować informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz skład komisji. W protokole zawierane jest uzasadnienie dokonanego wyboru.
Informacja o wynikach naboru powinny być niezwłocznie podane do publicznej informacji.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 3 ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.).