Od 2016 roku nowe świadczenie rodzicielskie otrzymają osoby, którym urodziło się dziecko, ale nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie to realizacja jednej z obietnic Ewy kopacz z expose. Ma być ono skierowane do rodziców, którzy nie mają pracy lub ich rodzaj zatrudnienia nie pozwala im na korzystanie ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Prawo do nowego świadczenie będą miały także osoby przysposabiające dziecko lub obejmujące je opieką.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł otrzymają więc między innymi studentki, rolnicy, osoby bezrobotne i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. W przypadku osób, które mają zasiłek macierzyński niższy niż 1 tys. zł, zostanie on podwyższony do tej kwoty. Świadczenie ma być przyznawane niezależnie od dochodu rodziny.

Ta forma wsparcia będzie zasadniczo wypłacana przez 52 tygodnie. Okres ten będzie jednak się wydłużał, jeżeli w trakcie porodu urodzą się (lub zostają przysposobione) wieloraczki. Przykładowo w przypadku trojaczków uprawnienie do świadczenia będzie wynosić 67 tygodni.

Dana osoba, aby otrzymać świadczenie od miesiąca urodzenia, adoptowania dziecka lub objęcia opieką, musi złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)