Nowelizacja została przyjęta przez Sejm jednomyślnie 4 września.

Według resortu zdrowia, który przygotowywał nowelizację, ma ona na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej zoz-ów. Ma to wpłynąć na wydawanie pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej.

Z informacji BGK wynika, iż po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę. Na pomoc dla zoz-ów państwo przeznaczyło ok. 2 mld zł, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 246 mln zł.

Zgodnie z nowelą, pierwszą grupę podmiotów, mogących ubiegać się o pożyczkę z BGK, stanowią zoz-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.

Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja ustawy stanowią zakłady, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Nowela przewiduje możliwość umorzenia zaciągniętej przez ZOZ pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty

Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki zoz może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.

ZOZ-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań, których uregulowanie jest jedną z przesłanek wydania pozytywnej decyzji o jej zakończeniu.

Nowela przewiduje możliwość umorzenia zaciągniętej przez ZOZ pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty, jeżeli zakład w okresie do pięciu lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30 proc. należności wraz z odsetkami za ten okres.

W uzasadnieniu noweli przewiduje się, że z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868 zoz-ów).