W drugiej części komentarza do ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) omawiamy kolejne zmiany związane z przepisami dotyczącymi uprawnień rodzicielskich. Dotyczą one m.in. tego, że pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu wychowawczego do końca roku, w którym dziecko kończy szósty, a nie jak dotychczas, piąty rok życia.Nowością będzie także możliwość jednoczesnego korzystania przez rodziców lub opiekunów dziecka z urlopu wychowawczego, bez limitu ograniczonego do obecnych 4 miesięcy. Komentowane przepisy zawierają również zmianę w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14 - będzie ona mogła być rozliczana nie tylko jako 2 dni wolne, lecz także alternatywnie w wymiarze godzinowym przez cały rok.
Następnie omawiamy przepisy przejściowe do ustawy z 24 lipca 2015 r., regulujące sytuację osób przebywających w dniu wejścia w życie zmian do kodeksu pracy na dodatkowych urlopach macierzyńskich, na dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopach wychowawczych lub korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do korzystania z urlopu wychowawczego.
Wreszcie, jako ostatni, przedstawiamy komentarz do zmian w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), które wprowadzi art. 10 ustawy nowelizującej.
Przepisy komentowane w niniejszej części wejdą w życie 2 stycznia 2016 r.
Uwaga!
Część pierwsza komentarza ukazała się 24 września 2015 r. Zawiera ona m.in. wyjaśnienia do regulacji zawartych w artykułach od 1821b do 1821f kodeksu pracy. Przepisy te zostały potraktowane przez ustawodawcę jako nowe, jednak popełnił on błąd, ponieważ na dzień dzisiejszy art. 1821b już istnieje w kodeksie pracy.
Uchybienie to ma naprawić ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, uchwalona 25 września 2015 r. Dokonuje ona zmiany numeracji wyżej wymienionych przepisów dodawanych nowelizacją z 24 lipca 2015 r. Jeśli zostanie ona podpisana przez prezydenta (powinno to nastąpić do 30 października 2015 r.), to wskazane przepisy będą mieć numerację od 1821c do 1821g.
Ich treść, a tym samym opublikowany 24 września 2015 r. komentarz do ustawy, pozostaje bez zmian [red.].
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy ustawy:
● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
● z 16 kwiet nia 20 04 r. o czasie pracy kierowców
● z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
● z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
● z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców)
● z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
● z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Komentowaliśmy też rozporządzenia dotyczące:
● należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
● szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
● szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
● sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
● zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
● przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
● wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
● przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
● refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom