Wczoraj w Sejmie w godzinach wieczornych miało się odbyć drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zakłada ona, że od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorcy będą mogli przekazywać swoim pracownikom drogą elektroniczną zestawienia należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Wcześniej pracownik jednak będzie musiał wyrazić zgodę na otrzymanie takiej informacji przez internet. Dokumenty elektroniczne będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W praktyce więc z takiej możliwości będą mogły korzystać tylko duże firmy, które mają obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych podpisanych bezpiecznym e-podpisem.

Zaproponowana nowelizacja uprości zasady przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących ich składek. Obecnie z możliwości otrzymywania druku RMUA drogą elektroniczną korzystają wyłącznie pracownicy dyplomacji. Zdaniem posłów, korzystanie z poczty elektronicznej do przesyłania informacji o składkach spowoduje, że firmy nie będą musiały co miesiąc drukować, stemplować oraz wydawać pracownikom druków ZUS RMUA. Równocześnie pracownicy nadal będą mogli otrzymywać raporty o zapłaconych składach w formie papierowej, czyli tak jak obecnie.