Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowych świadczeń medycznych dla pracowników, o ile wynikają one z wewnątrzzakładowego regulaminu wynagrodzenia. Tak wynika z decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
O interpretację przepisów wystąpiła firma, która w regulaminie wynagrodzenia ma zapis, iż jej podwładnym przysługuje uprawnienie do zakupu po niższych cenach niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów, usług medycznych, ubezpieczeniowych i sportowych. Jej pracownicy skorzystali więc z badań profilaktycznych – nieobjętych medycyną pracy – które w zasadniczej części były sfinansowane przez pracodawcę. Przy czym wartość świadczeń w części finansowanej przez pracodawcę stanowiła przychód podwładnych.
Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy w takiej sytuacji może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106). Zgodnie bowiem z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów oraz usług.
Zakład zgodził się z opinią firmy, przy czym podkreślił, że aby przedsiębiorca mógł zastosować wyłączenie oskładkowania dodatkowych świadczeń medycznych, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a ponadto prawo do jej uzyskania musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu. Musi ona też przybrać postać niepieniężną i nie może być w całości finansowana przez pracodawcę. Przy czym częściowa odpłatność podwładnego może polegać wręcz na symbolicznym partycypowaniu w kosztach takiego zakupu.
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 12 października 2015 r., nr 1099/2015