Pracownik niezdolny do pracy, aby nabyć prawo do świadczenia z ZUS musi otrzymać zaświadczenie od lekarza orzecznika. Jeżeli nie zgadza się w opinią specjalisty, może zgłosić sprzeciw do wyższej instancji.

Jednym z warunków otrzymania niektórych niektórych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest stwierdzenie przez lekarza orzecznik, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy. Chodzi tu przede wszystkim o świadczenie rehabilitacyjne i rentę z tytułu niezdolności do pracy. Komu przysługuje i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy, dowiesz się tutaj>>

Lekarz orzecznik ZUS ocenia więc stan zdrowia ubezpieczonego pod kątem przyznania mu danego świadczenia, a więc specjalista ocenia:

  • czy dana osoba jest w ogóle niezdolna do pracy - a jeżeli tak, to w jakim stopniu,
  • kiedy powstała niezdolność do pracy oraz jej trwałość (trwała czy okresowa),
  • przewidywany okresu niezdolności do pracy oraz czy ubezpieczony rokuje powrót do zdrowia po zakończeniu leczenia i rehabilitacji,
  • jaki jest związek przyczynowy niezdolności do pracy z określonymi okolicznościami,
  • celowość przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego.

Jeżeli ubezpieczony nie zgadza się z opinią lekarza orzecznika, ma prawo wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Może to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby. Sprzeciw wniesiony po tym terminie z reguły nie jest rozpatrywany poza uzasadnionymi przypadkami, gdy ZUS przywraca termin na wniesienie sprzeciwu.

Po wniesieniu sprzeciwu lub zarzutu wadliwości orzeczenia komisja lekarska ponownie rozpatruje sprawę, co oznacza kolejne badanie ubezpieczonego, chyba że przewodniczący wszystkich komisji lekarskich w danym oddziale ZUS orzeknie, że zebrana dokumentacja jest wystarczająca.

Jak zakwestionować wysokość przyznanej emerytury czy renty dowiesz się tutaj>>

Komisja ponownie dokonuje oceny, czy ubezpieczony jest niezdolny do pracy i w jakim stopniu. Organ wydaje orzeczenie, które musi zostać zaakceptowane przez większość trzyosobowego składu komisji.

W przypadku, gdy także orzeczenie komisji jest niekorzystne dla ubezpieczonego, ten może jeszcze złożyć odwołanie do sądu za pośrednictwem ZUS, w terminie jednego miesiąca od doręczenia przez ZUS odpisu decyzji.