Okres ochrony ustanowiony dla pracownika niezdolnego do pracy pozostaje w ścisłym związku z systemem świadczeń przysługujących pracownikowi z tego tytułu. Pracodawca zyskuje możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia dopiero wówczas gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b) k.p.).

Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2007 r., II PK 263/06). Udokumentowanie przez pracownika pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza gdy pracownik po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego dopiero wyczekuje na decyzję ZUS w sprawie przyznania prawa do tego świadczenia. ZUS może natomiast przyznać pracownikowi świadczenie z mocą wsteczną, tj. od dnia następującego po zakończeniu okresu zasiłkowego.

W ocenie Sądu Najwyższego, pracodawca, wiedząc o niezdolności do pracy pracownika, istniejącej nadal po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, powinien zawsze mieć na względzie, iż pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne i najwcześniej po upływie trzech miesięcy pobierania takiego świadczenia przez pracownika istnieje podstawa do rozwiązania z nim stosunku pracy. Ponadto według omawianego przepisu dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę jest uzależniona od upływu określonego czasu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawca nie może zatem legitymować uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę warunkami nieprzewidzianymi przez ustawodawcę, w szczególności wymaganiem, aby pracownik niezwłocznie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego potwierdził pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego.

Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia przed wyczerpaniem wszystkich wskazanych przez przepis okresów rodzi konsekwencje z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy.