Nagroda jubileuszowa wypłacona przed terminem pracownikowi odchodzącemu z firmy na podstawie porozumienia stron podlega ozusowaniu.
Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O wydanie interpretacji zwróciła się spółka, która z przedstawicielami organizacji związkowych zawarła porozumienie w sprawie przyjęcia regulaminu programu dobrowolnych odejść (PDO). I tak członkom załogi, którzy zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie, będą przysługiwały świadczenia wynikające z zakładowego układu zbiorowego pracy: nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, ewentualnie ekwiwalent za nagrodę jubileuszową. Wnioskodawca chciał się upewnić, że od wypłaconych świadczeń nie będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Przedsiębiorca zauważył, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106) m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne niezależnie od wysokości i sposobu ich przyznania. Dodał, że przepis ten nie zawiera żadnego ograniczenia.
ZUS orzekł, że przedsiębiorca nie ma racji twierdząc, że nie będzie musiał odprowadzać składek od nagrody jubileuszowej lub ekwiwalentu za nią. Organ zgodził się tylko z tym, że składkowaniu nie będą podlegać odprawy emerytalno-rentowe.