Nagroda jubileuszowa wypłacona przed terminem pracownikowi odchodzącemu z firmy na podstawie porozumienia stron podlega ozusowaniu.
Tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O wydanie interpretacji zwróciła się spółka, która z przedstawicielami organizacji związkowych zawarła porozumienie w sprawie przyjęcia regulaminu programu dobrowolnych odejść (PDO). I tak członkom załogi, którzy zdecydują się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie, będą przysługiwały świadczenia wynikające z zakładowego układu zbiorowego pracy: nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, ewentualnie ekwiwalent za nagrodę jubileuszową. Wnioskodawca chciał się upewnić, że od wypłaconych świadczeń nie będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Przedsiębiorca zauważył, że zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106) m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne niezależnie od wysokości i sposobu ich przyznania. Dodał, że przepis ten nie zawiera żadnego ograniczenia.
ZUS orzekł, że przedsiębiorca nie ma racji twierdząc, że nie będzie musiał odprowadzać składek od nagrody jubileuszowej lub ekwiwalentu za nią. Organ zgodził się tylko z tym, że składkowaniu nie będą podlegać odprawy emerytalno-rentowe.
Zakład podkreślił, że nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym, do którego zatrudniony nabywa prawo po osiągnięciu określonego stażu pracy. „Decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu – nie częstszemu niż 5 lat – nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy” – stwierdził ZUS.
Zauważył też, że zgodnie z par. 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia, od nagrody jubileuszowej nie odprowadza się składek, jeśli świadczenie to jest wypłacane w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu i upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od rozwiązania umowy o pracę. Przy czym rozwiązanie stosunku musi być związane z przejściem podwładnego na emeryturę lub rentę inwalidzką, ewentualnie nabyciem przez niego prawa do świadczeń przedemerytalnych. Tak więc wcześniejsze wypłacenie nagrody jubileuszowej w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron nie uprawnia do zwolnienia tego świadczenia ze składkowania. Jeśli chodzi zaś o ekwiwalent za nagrodę jubileuszową, ZUS zwrócił uwagę, że par. 2 ust.1. pkt 1 rozporządzenia ministra pracy w ogóle nie wspomina o tym świadczeniu.
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 6 października 2015 r., nr 1050/2015.