Co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy bhp. Kontrole wykazały, że najwięcej nieprawidłowości dotyczy stanu technicznego budynków oraz zabezpieczeń maszyn.
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła w ubiegłym roku ponad 2 tys. kontroli, w których sprawdzała warunki zatrudnienia 57,1 tys. niepełnosprawnych. Wśród sprawdzanych pracodawców było ok. 400 zakładów pracy chronionej (ZPChr). Mimo nałożonych na nie szczególnych obowiązków w zakresie dostosowania obiektów i pomieszczeń do potrzeb pracowników z dysfunkcjami kontrole wykazały tam wiele uchybień, m.in. nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak wynika ze sprawozdania PIP, najczęściej nieprawidłowości dotyczyły stanu technicznego budynków (wykryto je u 88 pracodawców), niewyposażenia maszyn i urządzeń w elementy ochronne (75 firm), zaniedbań w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń instalacji elektrycznej (106 zakładów) oraz zaopatrzenia w odzież i obuwie robocze (70). Skala uchybień była wyższa w ZPChr, które podlegają cyklicznej kontroli raz na trzy lata, niż w przedsiębiorstwach dopiero starających się o ten status lub chcących uzyskać opinię o organizacji stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. One też są sprawdzane przez PIP. Na przykład nieprzystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stwierdzono w 24 proc. ZPChr, a tylko w 9 proc. firm z tej drugiej grupy.