Zmniejszy się liczba dokumentów dołączanych do wniosku o świadczenia na dzieci. Informacje, które w nich były podawane, gminy będą uzyskiwać samodzielnie.
Od 1 stycznia 2016 r. rodzice będą mieli mniej biurokracji przy staraniu się o pomoc finansową i do tej zmiany trzeba dostosować katalog zaświadczeń i oświadczeń, składanych w ośrodkach pomocy społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało więc projekt nowego rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne. Zastąpi ono dotychczasowe przepisy w tym zakresie.
Reklama
Ponieważ informacje o dochodzie opodatkowanym PIT, który rodzic osiągnął w danym roku kalendarzowym, gmina będzie sprawdzać w urzędzie skarbowym, a wysokość składki zdrowotnej w ZUS, nowe przepisy nie przewidują już wzorów zaświadczeń, w których zawierane są te informacje. Dodatkowo nie będzie wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Informacje o posiadaniu przez osobę dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną pracownik urzędu znajdzie bowiem w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzeczeń o Niepełnosprawności.

Reklama
Ponadto w związku z tym, że od przyszłego roku gminy zaczną wypłacać nową formę wsparcia – świadczenie rodzicielskie – wzór wniosku o jego przyznanie został określony w załączniku nr 16 do projektu rozporządzenia. Ma ono przysługiwać osobom, którym urodziło się dziecko, a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego.
– Rozporządzenie nie wskazuje, jakie dokumenty rodzic powinien dołączyć do wniosku, a na podstawie których będzie można zweryfikować spełnienie warunków do uzyskiwania świadczenia, np. to, czy nie pobiera zasiłku macierzyńskiego – tłumaczy Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Dodaje, że nie będzie to tak problematyczne, jeżeli potrzebne informacje będzie można sprawdzać poprzez dostęp do danych ZUS, ale o tym przepisy też nic nie mówią.
Te same ułatwienia przy staraniu się o zasiłki na dzieci będą od 2016 r. obowiązywać osoby, które składają wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA). W tym przypadku obecne rozporządzenie określające jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o ten rodzaj pomocy, również zostanie za niecałe trzy miesiące zastąpione nowym aktem wykonawczym. Nie będzie już w nim zawarty wzór zaświadczenia o dochodzie ani zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej. Zostanie natomiast dodany druk oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej (do tej pory nie był on ustalony).
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach