Nie wszystkie sześciolatki będą musiały uczęszczać do zerówek w przedszkolach lub szkołach. Na wniosek ich rodziców lub opiekunów prawnych poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą bowiem wydać orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. W domu mogą uczyć się te dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Tak wynika z rozporządzenia z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. nr 173, poz. 1072).

Z nowych przepisów wynika, że poradnie będą też wydawać m.in. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, a także dotyczące indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Ich zadaniem będzie też przygotowanie opinii o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego działającego w poradni. Powinien zawierać m.in. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza. Dodatkowo należy określić w nim przyczyny ubiegania się o wydanie orzeczenia albo opinii. Rodzic lub opiekun musi też dołączyć do niego dokumentację uzasadniającą wniosek.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego (semestru, roku szkolnego) albo okres kształcenia w danej szkole. Natomiast orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania obowiązują przez czas określony nie krótszy jednak niż 30 dni.