Wprowadzenie takich samych kwot dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku, jak i w zakładach pracy chronionej, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji niepełnosprawnych, który we wtorek przyjął rząd.

Dofinansowanie to ma wynosić do 75 proc. kosztów pracy.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, zmiana zasad dofinansowania wynika z przepisów unijnych. "Projekt zakłada odejście od różnicowania wysokości pomocy dla przedsiębiorców (w zależności od typu pracodawcy) przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika" - podał CIR.

Dotychczas obowiązywało zróżnicowanie w dofinansowaniu pracodawców, zatrudniających niepełnosprawnych na otwartym rynku (było ono niższe) i w zakładach pracy chronionej (było wyższe).

Reklama

Na osobę niepełnosprawną, zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej, pracodawca otrzymywał 130 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku znacznej niepełnosprawności, 110 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 50 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy na otwartym rynku otrzymują 70 proc. tych kwot.

CIR podaje, że dofinansowanie do wynagrodzeń ma wzrosnąć o 30 proc. dla pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz o 10 proc. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (w porównaniu do otwartego rynku). Przeciw rządowemu projektowi protestuje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, twierdząc że rządowy projekt znacznie ograniczy dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

W projekcie odstąpiono od obowiązku występowania przez pracodawcę z wnioskiem o udzielenie pomocy na okres roczny oraz rozliczenia rocznego z udzielonej pomocy. Wydłużono także termin wypłaty refundacji składek z 7 do 14 dni. Pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą nie będą musieli przestawiać informacji o poniesionych podwyższonych kosztach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w związku z uzyskaniem dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych tych pracowników.

Zgodnie z projektem, pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą mogli otrzymać refundację w związku z zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej będą mogli otrzymać od samorządu województwa rekompensatę dodatkowych kosztów budowy lub rozbudowy obiektów lub pomieszczeń zakładu. "To rozwiązanie dotyczyć ma zakładów zatrudniających co najmniej 50 proc. niepełnosprawnego personelu" - zaznaczono w komunikacie.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne będzie udzielana wyłącznie osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą oraz rolnikom niepełnosprawnym lub tym, którzy zobowiązani są do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.