Termin do opłacenia należności na ZUS i data ich faktycznego uiszczenia to nowe pozycje w formularzu, który osoby z dysfunkcjami muszą przesłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), aby uzyskać ich częściowy zwrot.

To efekt wprowadzenia zmian w zasadach otrzymywania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą refundacji składek emerytalno-rentowych. Od początku tego miesiąca mogą one dokonać ich opłaty z opóźnieniem i nie spowoduje to utraty możliwości ubiegania się o zwrot z środków PFRON. Stanie się tak, o ile spóźnienie nie będzie wynosić więcej niż 14 dni po upływie terminu wynikającego z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiana ta została uwzględniona w druku Wn-U-G, który składają niepełnosprawni z własną firmą. Nowy wzór określiło rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1497). Są na nim dwa nowe obowiązkowe pola do wypełnienia: poz. 44 – „termin do opłacenia składek” i poz. 45 – „data opłacenia składek”.
Ponadto prawo do opóźnienia w uiszczaniu należności – do KRUS – zyskali niepełnosprawni rolnicy lub tacy, którzy opłacają je za domownika z uszczerbkiem na zdrowiu. Obowiązuje ich druk Wn-U-A, który zawiera nową poz. 35 – „data opłacenia składek”. W przypadku niepełnosprawnych rolników zmienił się też termin występowania do funduszu o refundację składek. Został on wyznaczony do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym upłynął czas do zapłacenia należności do KRUS za dany kwartał. Nowe druki powinny być stosowane w stosunku do ubiegania się o zwrot składek począwszy od października 2015 r. oraz korekt.