O 100 zł miesięcznie wzrośnie od 2016 r. kwota przekazywana powiatom z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na jednego uczestnika zajęć w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). W kolejnych latach będzie dalej podnoszona.
Stopniowe zwiększanie dotacji dla WTZ zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88 poz. 808 ze zm.). Obecna kwota dotacji dla tych placówek, które zajmują się pomaganiem osobom z dysfunkcjami w nabywaniu lub przywracaniu umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia, utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 2009 r. Wynosi ona 14 796 zł w skali roku, czyli 1233 zł miesięcznie na jednego uczestnika zajęć. Jednak od dawna podmioty prowadzące WTZ wskazywały, że jest to niewystarczające wsparcie. Dotacja nie pozwala bowiem na odpowiednie wynagradzanie i podwyżki dla pracowników, co skutkuje ich dużą rotacją. Ponadto warsztaty muszą ograniczać inwestycje związane z doposażeniem pracowni, remontami. Oszczędzają też na dowożeniu osób niepełnosprawnych i nie zatrudniają dodatkowych specjalistów.
Odpowiedzią na te problemy jest nowelizacja rozporządzenia, które określa zasady dzielenia pieniędzy z PFRON między powiaty i województwa. Wynika z niej, że dotacja dla WTZ ma wynosić 18396 zł rocznie (1533 zł miesięcznie). Przy czym ta kwota dofinansowania zacznie obowiązywać dopiero od 2020 r., bo dochodzenie do tej wysokości ma się odbywać drogą kolejnych podwyżek w latach 2016–2019. W przyszłym roku dotacja będzie więc wynosić 15 996 zł, co daje 1333 zł miesięcznie i oznacza wzrost o 100 zł w porównaniu do obecnego roku.