634 zł miesięcznie będzie wynosił od jutra próg dochodowy pozwalający na korzystanie ze świadczeń osobom samotnym. W przypadku rodzin będzie to 514 zł w przeliczeniu na jednego jej członka.

Takie kwoty kryteriów wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058). Dzięki temu, że progi rosną o odpowiednio 92 zł dla osoby samotnej oraz o 58 zł dla rodzin, więcej z nich będzie mogła otrzymywać zasiłki oraz formy wsparcia niepieniężnego, które są przewidziane w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Jednocześnie wraz z kryteriami rosną też kwoty niektórych świadczeń. Dotyczy to zasiłku stałego, którego maksymalna kwota będzie teraz wynosić 604 zł (do tej pory było to 529 zł), świadczenia wypłacanego cudzoziemcom na utrzymanie i pokrycie nauki języka polskiego oraz dochodu osiąganego z jednego hektara przeliczeniowego. Ponadto z 1647 zł do 1722 zł wzrośnie tzw. podstawa, która jest stosowana przy wyliczaniu kwoty pomocy finansowej dla pełnoletnich wychowanków placówek, np. świadczenia na kontynuowanie nauki.

– Szczególnie ważny jest wzrost zasiłku stałego, które otrzymują osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy i niemające prawa do emerytury – mówi Jadwiga Frasunkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Dodaje, że od jutra zacznie się proces zmiany decyzji dla uprawnionych do tej formy wsparcia, tak aby uwzględniała jej podwyżkę.

Jednocześnie w związku z tym, że zasiłki stałe są w całości, a zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa, gminy złożyły do urzędów wojewódzkich zapotrzebowanie w sprawie zwiększenia środków na ich wypłatę.

– Zmiana progów dochodowych będzie miała też przełożenie na większą liczbę osób dorosłych i dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków. W ich przypadku kryterium wynosi bowiem 150 proc. tego obowiązującego w pomocy społecznej – wskazuje Piotr Zajączkowski, zastępca kierownika MOPS w Świdniku.

Wspomniane kwoty progów oraz świadczeń będą obowiązywać do 2018 r., kiedy wypada kolejny termin ich weryfikacji.