Od jutra łatwiejszy dostęp do świadczeń z pomocy społecznej. Wzrośnie też wysokość zasiłków. I tak dochód uprawniający do społecznej pomocy dla osoby samotnej wzrośnie o 92 złote i wyniesie 634 złote. Dla osoby w rodzinie zaś wzrośnie o 58 złotych i wyniesie 514 złotych. Oznacza to, że dostęp do świadczeń uzyska więcej osób potrzebujących.

Zasiłek stały zwiększy się z 529 złotych do 604 złotych. Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki wzrośnie z 1 647 złotych do 1 722 złotych.

Świadczenie zaś na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z obecnych 1 260 złotych do 1 335 złotych.

Weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń odbywa się co trzy lata.