Prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą pobierać zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego (1 tys. zł), zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Tak wynika z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na ostatnim posiedzeniu uchwalił ją Sejm.
Przyjęcie omawianej nowelizacji było konieczne ze względu na wadliwe rozwiązania zawarte w ustawie z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Ta ostatnia przewiduje, że 1 listopada tego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, dla których podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota. Zastrzeżenia do tych rozwiązań zgłosiła inicjatywa Matki na Działalności Gospodarczej.